It’S SKIN JANUARY SPECIAL SALE 30%
ทุกรายการ 18-31 ม.ค.นี้ ทุกสาขา
พิเศษ สำหรับ สมาชิก It’S SKIN Thailand ลดเพิ่มอีก 10%(OnTop) และลูกค้าทุกท่านที่ใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ลดเพิ่มอีก 5%(OnTop)